Oficjalna strona KETTLER w Polsce
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Odstąpienie od umowy

ZWROT (Prawo odstąpienia od umowy)

Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zakupionych w Sklepie sportpoland.com przysługuje Klientom, którzy są konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Adres sklepu:
sportpoland.com sp. z o.o.
Dział Zwrotu i Reklamacji
Tuchom, ul. Gdyńska 45
80-209 Chwaszczyno

Adres e-mail: sklep@kettlersport.pl

  • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego wam prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Klienta o decyzji wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klienta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie lub dostarczenie do siedziby Sklepu towaru przed jego upływem.

Towar należy odesłać (dostarczyć) na adres:
sportpoland.com sp. z o.o.
Dział Zwrotu i Reklamacji
Tuchom, ul. Gdyńska 45
80-209 Chwaszczyno

Ustawowy wzór formularza zawiera:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: sportpoland.com sp. z o.o., Tuchom, ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno (dopisek: Dział zwrotu i reklamacji)
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień klienta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
Odpowiedzialność konsumenta: odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

REKLAMACJE

Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
Sportpoland.com sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 [1]-556 [3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na:

Adres sklepu:
sportpoland.com sp. z o.o.
Dział Zwrotu i Reklamacji
Tuchom, ul. Gdyńska 45
80-209 Chwaszczyno

FORMULARZ SERWISOWY ON-LINE

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego.

Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
Sportpoland.com sp. z o.o. nie jest producentem wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym Towarów. Niektórzy producenci udzielają dodatkowych gwarancji na produkowane przez siebie produkty. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie,którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres:

Towar należy odesłać (dostarczyć) na adres:
sportpoland.com sp. z o.o.
Dział Zwrotu i Reklamacji
Tuchom, ul. Gdyńska 45
80-209 Chwaszczyno


Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
  • złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obciążeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
  • żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
W przypadku umów zawartych w obrocie profesjonalnym stosuje się przepisy k.c.
W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru w podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził protokół szkody w obecności kuriera.
Szczegółowe zasady dotyczące Reklamacji towaru zostały opisane w §9. Regulaminu.
pixel